Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
STUCADOORSBEDRIJF JL- STUCADOORS

Artikel 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. JL-stucadoors : stucadoorsbedrijf JL-stucadoors of haar rechtsopvolger.
 2. Opdrachtgever: degene die aan JL-stucadoors opdracht heeft gegeven tot het verrichten van

werkzaamheden, en/of het leveren van zaken;

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen stucadoorsbedrijf JL- stucadoors en de opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven bet overeengekomen wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoerig van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd, doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden

stucadoorsbedrijf JL- stucadoors niet.

 1. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met stucadoorsbedrijf JL-stucadoors, voor de uitvoering waarvan door stucadoorsbedrijf JL-stucadoors derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van stucadoorsbedrijf JL-stucadoors en zijn directie.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding stucadoorsbedrijf JL- stucadoors niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door stucadoorsbedrijf JL- stucadoors zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 3. Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken en zijn nimmer voor details nimmer bindend.
 4. Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors. Zij mogen zonder toestemming van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors nimmer aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors terstond te worden teruggegeven.
 5. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan stucadoorsbedrijf JL- stucadoors zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan stucadoorsbedrijf JL- stucadoors retourneren.
 6. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
 2. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke

mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van JL- stucadoors en, in het geval van een mondelinge overeenkomst, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat stucadoorsbedrijf JL- stucadoors met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

Artikel 5: LEVERING

 1. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeengekomen termijn gaat in zodra stucadoorsbedrijf

JL- stucadoors de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, en/of zodra stucadoorsbedrijf JL- stucadoors in het bezit is van de door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en/of een overeen gekomen vooruitbetaling heeft ontvangen. Waarnaar na oplevering van het werk afvalmaterialen en dergelijke dienen te worden afgevoerd door de klant dit i.v.m. de hoge stortingskosten klein chemisch afval

 1. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang stucadoorsbedrijf JL- stucadoors aan de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende de prijs, dan wel enig ander tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een

overeenkomst c.q. openstaande factuur, blijven alle geleverde en gemaakte materialen omtrent stucadoor- en afbouwwerken eigendom van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors . Waarbij bij het ingebreke blijven van de totale factuur op eigen beweging van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors in combinatie met de politie of andere overheidsinstellingen op dat moment noodzakelijk de materialen mogen worden verwijderd van wanden en plafonds en dergelijke wat met het werk van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors te maken heeft.

 1. De opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder of de curator terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan stucadoorsbedrijf JL- stucadoors dat zij eigenaar van die zaken is.

Artikel 7 VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

-de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door stucadoorsbedrijf JL- stucadoors te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen;

– indien werd overeengekomen dat stucadoorsbedrijf JL- stucadoors de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten, stucadoorsbedrijf JL- stucadoors zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat stucadoorsbedrijf JL- stucadoors in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien stucadoorsbedrijf
JL- stucadoors zulks noodzakelijk acht, mits stucadoorsbedrijf JL- stucadoors zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

– er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen;

– de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet;

– stucadoorsbedrijf JL- stucadoors tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.

 1. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht c.q. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd c.q. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de uitvoering c.q. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken niet akkoord gaat.
 2. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens stucadoorsbedrijf JL- stucadoors vervallen door verloop van twee jaar na uitvoeringsdatum.

Artikel 9 PRIJZEN

 1. De prijzen van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors zijn steeds exclusief B.T.W., de prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij omvangrijke opdrachten kan door stucadoorsbedrijf JL- stucadoors aan opdrachtgever het verzoek gedaan worden voor een aanbetaling welke dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De omvang van deze aanbetaling zal o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid materiaal die vooraf besteld moet worden door stucadoorsbedrijf JL- stucadoors en zal

Vooraf nader gespecificeerd worden in de offerte.

Artikel 10 BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door

JL- stucadoors aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door JL- stucadoors is aangegeven. JL- stucadoors is gerechtigd om periodiek te factureren.

 1. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente (artikel 6:119 BW). In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. JL- stucadoors heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Overeenkomstig artikel 6:44 BW.
 3. JL- stucadoors kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JL- stucadoors kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Indien JL- stucadoors echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 11 OVERMACHT

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors,

transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van stucadoorsbedrijf

JL- stucadoors of diens leveranciers.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKNEID

 1. Stucadoorsbedrijf JL- stucadoors is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de

opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van stucadoorsbedrijf

JL- stucadoors , met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen stucadoorsbedrijf JL- stucadoors is verzekerd, of gezien de in de branche geldende

Gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

 1. Behoudens opzet of grove schuld, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in

De uitvoering van de werkzaamheden, is stucadoorsbedrijf JL- stucadoors niet aansprakelijk voor enige indirecte schade aan opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

 1. Indien stucadoorsbedrijf JL- stucadoors gebruik maakt / genoodzaakt is gebruik te maken van materialen / hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is stucadoorsbedrijf JL- stucadoors op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op hem.

Artikel 13 GARANTIE

 1. Stucadoorsbedrijf JL- stucadoors staat gedurende een periode van 2 jaar na oplevering van stucadoors en afbouw werken in voor een goede kwaliteit daarvan.
 2. Stucadoorsbedrijf JL- stucadoors staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.
 3. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft stucadoorsbedrijf JL- stucadoors de keus, hetzij de werkzaamheden te herstellen, hetzij de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal stucadoorsbedrijf JL- stucadoors ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.
 4. Op stucadoorsbedrijf JL- stucadoors rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan stucadoorsbedrijf
  JL- stucadoors , alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van stucadoorsbedrijf JL- stucadoors .

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen stucadoorsbedrijf JL- stucadoors en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.